Thông tin truyện

Bạo Quân Độc Sủng

Tác giả:

Diệp Vũ Sắc

Thể loại:

Manhwa , Xuyên Không

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

157

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 01 18/05/2016
2 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 02 18/05/2016
3 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 03 18/05/2016
4 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 04 18/05/2016
5 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 05 18/05/2016
6 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 06 18/05/2016
7 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 07 18/05/2016
8 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 08 08/03/2018
9 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 09 08/03/2018
10 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 10 08/03/2018
11 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 11 08/03/2018
12 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 12 08/03/2018
13 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 13 08/03/2018
14 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 14 08/03/2018
15 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 15 08/03/2018
16 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 16 08/03/2018
17 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 17 08/03/2018
18 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 18 08/03/2018
19 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 19 08/03/2018
20 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 20 08/03/2018
21 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 21 08/03/2018
22 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 22 08/03/2018
23 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 23 08/03/2018
24 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 24 08/03/2018
25 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 25 08/03/2018
26 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 26 08/03/2018
27 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 27 08/03/2018
28 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 28 08/03/2018
29 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 29 08/03/2018
30 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 30 08/03/2018
31 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 31 08/03/2018
32 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 32 08/03/2018
33 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 33 08/03/2018
34 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 34 08/03/2018
35 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 35 08/03/2018
36 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 36 08/03/2018
37 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 37 08/03/2018
38 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 38 08/03/2018
39 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 39 08/03/2018
40 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 40 08/03/2018
41 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 41 08/03/2018
42 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 42 08/03/2018
43 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 43 08/03/2018
44 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 44 08/03/2018
45 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 45 08/03/2018
46 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 46 08/03/2018
47 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 47 08/03/2018
48 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 48 08/03/2018
49 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 49 08/03/2018
50 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 50 08/03/2018
51 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 51 08/03/2018
52 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 52 08/03/2018
53 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 53 08/03/2018
54 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 54 08/03/2018
55 Bạo Quân Độc Sủng – Bạo Quân Độc Sủng – Chương 55 08/03/2018