Thông tin truyện

Hoa Thiên Cốt

Tác giả:

Fresh Quả Quả

Thể loại:

Truyện Ngôn Tình

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

711

Hoa Thiên Cốt

“Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là lời đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc của đời mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng ấy. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.”

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Hoa Thiên Cốt – Chương 1 21/04/2018
2 Hoa Thiên Cốt – Chương 2 21/04/2018
3 Hoa Thiên Cốt – Chương 3 21/04/2018
4 Hoa Thiên Cốt – Chương 4 21/04/2018
5 Hoa Thiên Cốt – Chương 5 21/04/2018
6 Hoa Thiên Cốt – Chương 6 21/04/2018
7 Hoa Thiên Cốt – Chương 7 21/04/2018
8 Hoa Thiên Cốt – Chương 8 21/04/2018
9 Hoa Thiên Cốt – Chương 9 21/04/2018
10 Hoa Thiên Cốt – Chương 10 21/04/2018
11 Hoa Thiên Cốt – Chương 11 21/04/2018
12 Hoa Thiên Cốt – Chương 12 21/04/2018
13 Hoa Thiên Cốt – Chương 13 21/04/2018
14 Hoa Thiên Cốt – Chương 14 21/04/2018
15 Hoa Thiên Cốt – Chương 15 21/04/2018
16 Hoa Thiên Cốt – Chương 16 21/04/2018
17 Hoa Thiên Cốt – Chương 17 21/04/2018
18 Hoa Thiên Cốt – Chương 18 21/04/2018
19 Hoa Thiên Cốt – Chương 19 21/04/2018
20 Hoa Thiên Cốt – Chương 20 21/04/2018
21 Hoa Thiên Cốt – Chương 21 21/04/2018
22 Hoa Thiên Cốt – Chương 22 21/04/2018
23 Hoa Thiên Cốt – Chương 23 21/04/2018
24 Hoa Thiên Cốt – Chương 24 21/04/2018
25 Hoa Thiên Cốt – Chương 25 21/04/2018
26 Hoa Thiên Cốt – Chương 26 21/04/2018
27 Hoa Thiên Cốt – Chương 27 21/04/2018
28 Hoa Thiên Cốt – Chương 28 21/04/2018
29 Hoa Thiên Cốt – Chương 29 21/04/2018
30 Hoa Thiên Cốt – Chương 30 21/04/2018
31 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 01 21/04/2018
32 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 02 21/04/2018
33 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 03 21/04/2018
34 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 04 21/04/2018
35 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 05 21/04/2018
36 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 06 21/04/2018
37 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 07 21/04/2018
38 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 08 21/04/2018
39 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 09 21/04/2018
40 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 10 21/04/2018
41 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 11 21/04/2018
42 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 12 21/04/2018
43 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 13 21/04/2018
44 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 14 21/04/2018
45 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 15 21/04/2018
46 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 16 21/04/2018
47 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 17 21/04/2018
48 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 18 21/04/2018
49 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 19 21/04/2018
50 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 20 21/04/2018
51 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 21 21/04/2018
52 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 22 21/04/2018
53 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 23 21/04/2018
54 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 24 21/04/2018
55 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 25 21/04/2018
56 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 26 21/04/2018
57 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 27 21/04/2018
58 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 28 21/04/2018
59 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 29 21/04/2018
60 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 30 21/04/2018
61 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 31 21/04/2018
62 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 32 21/04/2018
63 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 33 21/04/2018
64 Hoa Thiên Cốt – Hoa Thiên Cốt – Chương 34 21/04/2018