Thông tin truyện

Linh Vũ Thiên Hạ

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Anime

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

101

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1:Nhân Phẩm Có Vấn Đề 18/05/2016
2 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2:Nhân Phẩm Có Vấn Đề 2 18/05/2016
3 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3:Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên 18/05/2016
4 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4:Lục Gia 18/05/2016
5 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5:Thiếu Gia Mệnh Khổ 18/05/2016
6 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 6:Mật Thất Trong Kho Củi 18/05/2016
7 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 7:Âm Dương Linh – Vũ Quyết 18/05/2016
8 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 8:Âm Dương Linh – Vũ Quyết 2 18/05/2016
9 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 9:Luyện Hóa Linh Đan 18/05/2016
10 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 10:Đột Phá 18/05/2016
11 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 11:Tuyển Chọn Vũ Kỹ 18/05/2016
12 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 12:Vũ Kỹ Phòng Ngự 18/05/2016
13 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 13:Thanh Linh Khải Giáp Biến Hóa 18/05/2016
14 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 14:Lặng Nghe Phồn Hoa Khúc, Không Làm Chủ Phồn Hoa 18/05/2016
15 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 15:Lặng Nghe Phồn Hoa Khúc, Không Làm Chủ Phồn Hoa 2 18/05/2016
16 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 16:Nhìn Ngươi Có Chút Tiền Đồ 18/05/2016
17 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 17:Lục Vô Song 18/05/2016
18 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 18:Mua Dược Liệu 18/05/2016
19 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 19:Gặp Lại Độc Cô Băng Lan 18/05/2016
20 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 20:Gặp Lại Độc Cô Băng Lan 2 18/05/2016
21 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 21:Luyện Chế Quán Đỉnh Đan. 18/05/2016
22 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 22:Tam Trọng Vũ Đồ. 18/05/2016
23 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 23:Bán Đan. 18/05/2016
24 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 24:Bị Đánh. 18/05/2016
25 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 25:Chương 25 18/05/2016
26 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 26:Chương 26 18/05/2016
27 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 27:Chương 27 18/05/2016
28 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 28:Chương 28 18/05/2016
29 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 29:Chương 29 18/05/2016
30 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 30:Chương 30 18/05/2016
31 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 31:Chương 31 18/05/2016
32 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 32:Cùng Mỹ Nữ Đồng Hành 18/05/2016
33 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 33:Ném Ra Tám Ngàn Sáu Trăm Kim Tệ 18/05/2016
34 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 34:Vân Dương Tông. 18/05/2016
35 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 35:Tiện Tỳ, Ngươi Cho Rằng Ta Không Dám Sao? 18/05/2016
36 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 36: Cẩu Nô Tài Muốn Chết. (1) 18/05/2016
37 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 37:Cẩu Nô Tài Muốn Chết. (2) 18/05/2016
38 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 38:Ta Xông Tới Là Được Rồi. 18/05/2016
39 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 39:Một Mình Đối Địch. 18/05/2016
40 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 40:An Bài. 18/05/2016
41 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 41:Bình Luận Tranh. 18/05/2016
42 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 42:Tăng Nguyên Đan. 18/05/2016
43 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 43:Bế Quan Luyện Đan. 18/05/2016
44 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 44:Tỷ Thí Năm Sau. 18/05/2016
45 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 45:Từ Đường Lục Gia 18/05/2016
46 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 46:Chuẩn Bị Tế Tổ. 18/05/2016
47 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 47:Kiểm Tra. 18/05/2016
48 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 48:Thiên Phú Thật Tốt. (1) 18/05/2016
49 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 49:Thiên Phú Thật Tốt. (2) 18/05/2016
50 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 50:Bỗng Nhiên Nổi Tiếng. 18/05/2016
51 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 51:Lục Vân Đấu Lục Thiếu Hổ. 18/05/2016
52 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 52:Lục Thiếu Du Đấu Chu Hải Minh. 18/05/2016
53 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 53:Thắng. 18/05/2016
54 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 54:Hài Tử Không May. 18/05/2016
55 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 55:Ám Sát! 18/05/2016
56 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 56:Tiểu Long Hiển Uy. 18/05/2016
57 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 57:Một Điều Kiện. (1) 18/05/2016
58 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 58:Một Điều Kiện. (2) 18/05/2016
59 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 59:Có Chút Khó Coi. 18/05/2016
60 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 60: Một Trăm Lẻ Tám Viên Quán Đính Đan. 18/05/2016
61 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 61: Vũ Sĩ Tứ Trọng. 18/05/2016
62 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 62:Không Mặc Nội Y. 18/05/2016
63 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 63: Nộ Diễm Quyền. 18/05/2016
64 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 64:Vũ Kỹ Thần Bí. 18/05/2016
65 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 65:Tứ Thần Quyết 18/05/2016
66 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 66:Đặt Cược. 18/05/2016
67 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 67:Thực Lực Lục Vô Song. 18/05/2016
68 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 68:Dương Gia, Vương Gia. 18/05/2016
69 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 69:Xuất Phát. (1) 18/05/2016
70 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 70:Xuất Phát. (2) 18/05/2016
71 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 71:Thiên Tài Hội Tụ. 18/05/2016
72 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 72:Hắc Mã Xuất Hiện. 18/05/2016
73 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 73:Biến Cố. 18/05/2016
74 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 74:Khống Chế Hoàn Mỹ. 18/05/2016
75 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 75:Thực Lực Độc Cơ Băng Lan. 18/05/2016
76 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 76:Lục Thiếu Hổ Thắng. 18/05/2016
77 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 77:Tinh Hỏa Liệu Nguyên Đao. 18/05/2016
78 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 78:Thực Lực Cường Hãn. 18/05/2016
79 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 79:Còn Có Thực Lực Chống Lại Không? 18/05/2016
80 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 80:Uy Lực Chu Tước Quyết. 18/05/2016
81 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 81:Bảo Vật Lục Gia. 18/05/2016
82 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 82:Vạn Niên Xích Đồng. 18/05/2016
83 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 83:Thân Pháp Phù Quang Lược Ảnh. 18/05/2016
84 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 84:Người Dạ Hành. 18/05/2016
85 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 85:Lần Đầu Tiên Thôn Phệ Chân Khí. 18/05/2016
86 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 86:Âm Dương Linh Vũ Quyết Cường Hãn. 18/05/2016
87 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 87:Xuất Phát Đi Vân Dương Tông. 18/05/2016
88 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 88:Yêu Thú Phi Hành. 18/05/2016
89 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 89:Đệ Tử Thân Truyền. 18/05/2016
90 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 90:Không Cẩn Thận Đột Phá. 18/05/2016
91 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 91:Nướng Lợn Rừng. 18/05/2016
92 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 92:Tiểu Tử Ngươi Đúng Là Một Tay Đầu Bếp. 18/05/2016
93 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 93:Sơn Mạch Vụ Đô. 18/05/2016